Arkiv

ARKIV


23 December 2017

God Jul & Gott Nytt År

önskar Styrelsen


15 September 2017

Fibernätet i Mårdaklev fungerar igen

Reparationen av fibernätet i Mårdaklev blev färdig igår den 14 september. Förhoppningsvis blir det inga fler avbrott under det fortsatta arbetet med cykelbanan.


13 September 2017

Reparation av fiber i Mårdaklev

Reparation av fiber kommer att ske i morgon torsdagen den 14 september. Arbeten med cykelbanan genom Mårdaklev har den senaste tiden orsakat fiberbrott i södra delen av Mårdaklev. Dessa fiberbrott ska nu repareras. Reparationen kommer att pågå under hela dagen i morgon och berör c:a 30 st abonnenter i södra delen av Mårdaklev.


8 September 2017

Fiberavbrott i Mårdaklev

Tyvärr har det återigen hänt ett fiberbrott i Mårdaklev vilket berör c:a 6 st abonnenter i södra delen av Mårdaklev som är utan fiberanslutning. Felsökning har pågått under dagen och kommer att fortsätta på måndag.


24 Augusti 2017

Fiberkabel avgrävd i Mårdaklev

En fiberkabel i Mårdaklev är avgrävd vilket berör c:a 30 st abonnenter i södra delen av Mårdaklev som är utan fiberanslutning. Tekniker är på väg för att avhjälpa felet så fort som möjligt.


5 Maj 2017

Arbetsstart för sammankoppling med Gunnarp - Fegen Fiberförening

Arbetena med sammankopplingen till Gunnarp - Fegen Fiberförening kommer att starta onsdagen den 10 maj och fortsätter fram till fredag den 12 maj. Under denna tid kommer anslutningarna till fiber att vara avstängda under dagtid för de 35 fastigheter som är berörda. Alla berörda kommer att få ett meddelande från vår fiberleverantör Transtema AB.


3 Maj 2017

Sammankoppling med Gunnarp - Fegen Fiberförening

Vi kommer att sammankoppla oss med Gunnarp - Fegen Fiberförening för att säkra kontinuiteten av driften från Net at Once och vi måste därför byta till en fiber med större kapacitet från noden i Stäpelsbo. Anslutningarna kommer att stängas av under c:a en dag för 35 fastigheter i Stäpelsbo samt mot nordost upp till Svanabo. Alla dessa fastigheter kommer att få ett meddelande från vår fiberleverantör Transtema AB när driftavbrottet sker.


26 Mars 2017

Höjning av serviceavgift

Stämman den 19 mars beslutade enhälligt att höja serviceavgiften från 62 kr till 106 kr. Höjningen är nödvändig för att förhindra ett negativt resultat.

Serviceavgiften ska täcka kostnader för drift, underhåll, administration, oförutsedda händelser och avskrivningar.

I nuvarande serviceavgift har föreningen inte tagit höjd för avskrivningar.


Ny månadskostnad fr.om. 1 maj 2017:

Trippelabonnemang 394 kr/månad

Dubbelabonnemang 314 kr/månad

Vilande anslutning 106 kr/månad


Årsredovisningen 2016 finns länkad här

Protokollet från årsstämman 2017 finns länkat här


11 Mars 2017

Kontrollmätning av fibersträckor FAS 2

Vår fiberleverantör Transtema kommer att kontrollmäta alla nya fibersträckor i utbyggnaden FAS 2. Denna kontrollmätning är planerad att utföras på Måndag den 13 mars och Tisdag den 14 mars mellan klockan 08.00 - 17.00. Anslutningarna kommer att stängas av individuellt under c:a en minut då mätningen genomförs. I princip kommer nätet att kopplas upp automatiskt efter mätningen men i värsta fall kan en omstart erfordras.

De som inte använder sitt nät under pågående mätning kommer förhoppningsvis inte att märka något.


8 Mars 2017

Utbyggnad FAS 2 färdig

Nu är utbyggnaden av FAS 2 färdig och alla är installerade. Registreringen har gjorts klar förutom några få fritidsboende som kommer att registreras när ägarna återkommer till våren.


25 Februari 2017

Kallelse till årsstämma den 19 mars

Den 19 mars kl. 15.00 har vi årsstämma i Medborgarhuset i Östra Frölunda. Kallelsen i helhet finns länkad här.


17 Januari 2017

Försenad faktura

Fakturan för februari är försenad men är nu på väg att skickas ut till alla.


Nya medlemmar (FAS 2) som har betalat avgiften för januari månad kommer att få den betalningen krediterad.


4 Januari 2017

Intallationen

Som vi tidigare har meddelat (se nedan) så fortsätter installationsarbetet under de närmaste veckorna.


Fr.o.m. den här veckan, vecka 1, går installationsarbetet vidare nod för nod med början i Mårdaklev för att sedan fortsätta i Frölunda, vidare till Kalv, Håcksvik, Skyarp och Stäpelsbo. Vi kan fortfarande inte ange någon exakt tidpunkt när allt blir färdigt och installerat. Fortsätt att kontrollera era medieomvandlare och meddela statusen enligt informationen nedan.


December 2016

Fortsatt installationsarbete

Installationsarbetet pågår fortfarande och kommer att fortsätta de närmaste veckorna, där i första hand fastboende prioriteras före fritidsboende.

Vi kan inte från vår sida ange en exakt tidpunkt när allt ska vara färdigt och installerat. Vi kan bara hänvisa till nedanstående information ”Nu har uppkopplingen startat FAS 2” om hur man kan kontrollera om det finns fungerande fiber fram till medieomvandlaren/router.


För att påskynda processen är det viktigt att alla rapporterar medieomvandlarens status enligt nedan.


Vänligen återkom med information till Kjell Persson hur statusen är på er medieomvandlare/router, se nedan under ”Kreditering av månadsavgift”.


Kreditering av månadsavgift

På grund av att vår fiberleverantör inte har kunnat uppnå målsättningen med att ha alla inkopplade senast onsdag den 21 december kommer eventuellt inbetalda avgifter för januari månad att krediteras.


Vänligen återkom med information hur statusen är på er medieomvandlare/router.


Fungerar fibernätet, svara med OK


Fungerar inte nätet skicka information om:


Vilka lampor lyser?

Kan ni registrera er på Net at Once hemsida?


Svara med namn och fastighetsbeteckning.


Skicka svaren till Kjell Persson e-mail: kjell.e.persson@allt2.se

eller ring in svaren till Kjell på telefonnummer 0727 389242


Fiberanslutningen

Arbetsprocessen är nu inne i slutfasen och ett antal anslutningar är nu igång.

Komplexiteten är stor vid en utbyggnad då man måste in i många kopplingsskåp mellan noderna och respektive fastighet för att svetsa fiber. Detta har medfört att arbetet har tagit längre tid än beräknat.


Vår fiberleverantör Transtema bedömer dock att merparten av alla anslutningar skall vara klara på onsdag före jul.


För de som önskar hjälp med installationen av mediaboxen/routern kontakta Kjell Persson 0727 389242 så kan han hjälpa till mot en skälig ersättning som var och en kommer överens med honom vid beställningen.


Nu har uppkopplingen startat FAS 2

Gäller för de abonnenter som har fått sin mediabox/router installerad i fastigheten.

Kontrollera om mediaboxen är uppkopplad genom att:


  • Anslut strömadaptern till eluttaget och slå på ON/OFF-knappen till läge 1.
  • Är nu mediaboxen korrekt inkopplad kommer lamporna Status/Power (1), Bredband/WAN (2) och Internet (3) att lysa med fast grönt sken.


  • Mediaboxen är nu inkopplad och registreringen på Net at Once hemsida kan starta följ instruktionen här.


OBSERVERA VIKTIGT

Kontrollera noga fastighetsbeteckningen se bild nedan. Är den fel STOPPA omedelbart registreringen och felanmäl till Kenneth Hansson tel. 0768-215042 eller Gunnar Johansson tel. 0325-660462, (0706-539305). Lämna din korrekta fastighetsbeteckning samt den felaktiga på registersidan.Är fastighetsbeteckningen korrekt fortsätt registreringen och installationen enligt instruktionen för Installation Mediabox EG300.


Installation FAS 2

Nu har installationen i fastigheterna startat med början i Östra Frölunda. Uppstarten kommer som planerat att ske nod vis, vilket innebär att noden i Östra Frölunda startar först. Exakt datum för uppstart i Östra Frölunda kommer att lämnas här på hemsidan. Mer information om vilken ordning och när uppstarten sker i de övriga noderna Mårdaklev, Kalv, Håcksvik och Skyarp lämnas här på hemsidan .

När beskedet kommer kan alla koppla upp sin mediabox till sina datorer, telefoner och TV. Det finns nu en instruktion som hjälp till uppkopplingen och registreringen till Net at Once. Instruktion Media-box EG300 se här.


Faktura månadsavgift FAS 2

Fakturorna för månadsavgiften gällande 2017-01-01 - 2017-01-31 har nu skickats ut och ska betalas senast den 31 december. Tänk på att för kommande månadsdebitering av abonnemanget kan du välja E-faktura eller autogiro för att slippa faktureringsavgift (30 kr).


November 2016

Störningar i Kalv 2016-11-17

Efter inbrott i natt hos Kalvsjöholmsbolaget kan det förekomma störningar i fibernätet då tjuvarna har klippt av kablarna till kopplingsskåpet i närheten av Kalvsjöholmsbolaget. Servicefolk är på plats men under arbetet kan det förekomma  störningar i nätet.


TV via fiber

Några TV leverantörer t.ex. Boxer går nu ut med information att man ska beställa en ny TV-box inför fiber anslutningen. Detta gäller INTE för Södra Kinds Fiber.


Istället gäller följande:

  • All TV via fiber inklusive TV-box MÅSTE beställas genom vår leverantör Sappa. Se deras utbud på sappa.se.


Man kan naturligtvis behålla sin nuvarande leverantör men då finns inget behov av en ny TV-box avsedd för fiber.


Inför installationen FAS 2

Nu är grävningen klar och vi startar installationen av fibernätet.


  • Inblåsning av fiber är på gång och vi räknar med att installation av fiber i fastigheterna ska starta i mitten av november.
  • Information om tidpunkt för installation i DIN fastighet meddelas av vår installatör via telefonsamtal.
  • Medlemmen ansvarar för att installatören har tillgång till byggnaden vid den tidpunkt installatören har meddelat att han kommer.
  • VIKTIGT

Är du inte hemma vid installationstillfället måste du meddela hur installatören kan få tillgång till nyckeln.

  • Uppstartidpunkten kommer att meddelas här på hemsidan under december månad.
  • Vilande- och företagsabonnemang får endast montering av en svetsbox och kontroll att installationen fungerar.


Mer utförlig information om installationen finns här


Faktura sista insatsbetalning

Fakturan för den sista insatsbetalningen om 7000 kronor med förfallodatum 2016-11-29 har nu skickats ut och ska erläggas till föreningens bankgiro nr 702-2916.


September 2016

Abonnemangsavtal FAS 2

Ett exemplar av abonnemangsavtalen har nu skickats i retur till alla er som ska anslutas under FAS 2. Bifogat finns information om vad som kommer att ske inför installationen. Informationen kan också nås genom att klicka på länken här.


Juli 2016

Störningar i fibernätet vecka 35 - 40

Under veckorna 35 - 40 kommer det att förekomma störningar i fibernätet på grund av arbete med nyinstallation för nya abonnenter. Dessa störningar kommer att fortsätta hela hösten men i mindre omfattning.


Under följande veckor kommer det att bli störningar/avbrott under dagtid mellan kl. 08.00 - 17.00


Följande områden berörs:


Mårdaklev vecka 35 - 37

Östra Frölunda/Skyarpvecka 38

Kalvvecka 39 - 40


Åsksäkra din uppkoppling!

Som all annan elektronik är routern, som tar emot signalen från vårt fibernät, givetvis känslig för åska. 

Säkraste sättet att eliminera skaderisken är att stänga av utrustningen samt dra ut alla sladdar från elnätet. Se även till att klippa av (ta bort) den inkommande kopparledningen, från TELIA nätet, som är en riskfaktor. Själva fiberledningen innehåller inga metaller och leder inte in åskan.  


Våra noder är uppgraderade så att de fungerar upp till fem (5) timmar vid strömavbrott.

För den som vill hålla igång den egna utrustningen även vid strömavbrott finns UPS-er (batteribackup) av diverse slag att köpa på marknaden i vissa fall även innehållande ett effektivt åskskydd.


Skulle olyckan trots allt vara framme kontakta Net at Once som felsöker och initierar lämplig åtgärd.

Observera att detta inte är en garantifråga utan var och en får reglera eventuell kostnad med sitt försäkringsbolag.


Juni 2016

Abonnemangsavtal FAS 2

Abonnemangsavtalen för anslutningar till FAS 2 har nu skickats ut. Dessa ska skrivas på i två exemplar och skickas tillbaka brevledes till Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening senast den 15 juli 2016. Tyvärr har det blivit ett fel i hanteringen så det finns endast ett exemplar av avtalet i brevet samt ett informationsbrev. Vi ber om ursäkt för de besvär detta kan orsaka. Vi ber Er istället skriva ut abonnemangsavtalet så Ni får två exemplar. Abonnemangsavtalet finns här för utskrift.


Avtalen skickas till:


Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening

c/o Gunnar Johansson

Klägghult 8

512 61 Kalv


April 2016

Utbyggnad av FAS 2

Nu börjar vi gräva och lägga ner fiberslang för utbyggnaden av fas 2. Vi har börjat i Östra Frölunda för att sedan gå vidare till områdena Håcksvik, Skyarp, Kalv och sist Mårdaklev. Meningen var att vi skulle ha startat i Mårdaklev men tyvärr får detta område komma senare eftersom vi måste flytta noden (kopplingsstation) i Mårdaklev. Det här arbetet föranleder en hel del planering, byggnation och installationer vilket gör att vi har valt att lägga Mårdaklev sist i utbyg-gnadsfasen.


September 2016

Abonnemangsavtal FAS 2

Ett exemplar av abonnemangsavtalen har nu skickats i retur till alla er som ska anslutas under FAS 2. Bifogat finns information om vad som kommer att ske inför installationen. Informationen kan också nås genom att klicka på länken här.


Juli 2016

Störningar i fibernätet vecka 35 - 40

Under veckorna 35 - 40 kommer det att förekomma störningar i fibernätet på grund av arbete med nyinstallation för nya abonnenter. Dessa störningar kommer att fortsätta hela hösten men i mindre omfattning.


Under följande veckor kommer det att bli störningar/avbrott under dagtid mellan kl. 08.00 - 17.00


Följande områden berörs:


Mårdaklev vecka 35 - 37

Östra Frölunda/Skyarpvecka 38

Kalvvecka 39 - 40


Åsksäkra din uppkoppling!

Som all annan elektronik är routern, som tar emot signalen från vårt fibernät, givetvis känslig för åska. 

Säkraste sättet att eliminera skaderisken är att stänga av utrustningen samt dra ut alla sladdar från elnätet. Se även till att klippa av (ta bort) den inkommande kopparledningen, från TELIA nätet, som är en riskfaktor. Själva fiberledningen innehåller inga metaller och leder inte in åskan.  


Våra noder är uppgraderade så att de fungerar upp till fem (5) timmar vid strömavbrott.

För den som vill hålla igång den egna utrustningen även vid strömavbrott finns UPS-er (batteribackup) av diverse slag att köpa på marknaden i vissa fall även innehållande ett effektivt åskskydd.


Skulle olyckan trots allt vara framme kontakta Net at Once som felsöker och initierar lämplig åtgärd.

Observera att detta inte är en garantifråga utan var och en får reglera eventuell kostnad med sitt försäkringsbolag.


Juni 2016

Abonnemangsavtal FAS 2

Abonnemangsavtalen för anslutningar till FAS 2 har nu skickats ut. Dessa ska skrivas på i två exemplar och skickas tillbaka brevledes till Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening senast den 15 juli 2016. Tyvärr har det blivit ett fel i hanteringen så det finns endast ett exemplar av avtalet i brevet samt ett informationsbrev. Vi ber om ursäkt för de besvär detta kan orsaka. Vi ber Er istället skriva ut abonnemangsavtalet så Ni får två exemplar. Abonnemangsavtalet finns här för utskrift.


Avtalen skickas till:


Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening

c/o Gunnar Johansson

Klägghult 8

512 61 Kalv


April 2016

Utbyggnad av FAS 2

Nu börjar vi gräva och lägga ner fiberslang för utbyggnaden av fas 2. Vi har börjat i Östra Frölunda för att sedan gå vidare till områdena Håcksvik, Skyarp, Kalv och sist Mårdaklev. Meningen var att vi skulle ha startat i Mårdaklev men tyvärr får detta område komma senare eftersom vi måste flytta noden (kopplingsstation) i Mårdaklev. Det här arbetet föranleder en hel del planering, byggnation och installationer vilket gör att vi har valt att lägga Mårdaklev sist i utbyg-gnadsfasen.

Kallelse till extra föreningssttämma den 17 april

Eftersom styrelsen presenterade en stadgeändring på årsstämman måste en extra föreningsstämma hållas för att stadgeändringen ska bli giltig. Kallelse


Mars 2016

Information från årsstämman den 20 mars

Kortfattad information från årsstämman. Klicka här


Vi startar utbyggnaden av fibernätet FAS 2

På årsstämman den 20 mars informerade styrelsen att utbyggnaden av FAS 2 ska startas.

Information inför byggstart och installation

Grävhjälp på tomten


Februari 2016

Informationsmöte 14 februari

Drygt 80 st intresserade kom till söndagens informationsmöte.

För er som inte var med finns här presentationen som visades på mötet:

Presentation utbyggnad fas 2


Uppsägning av abonnemang vid medlems bortgång

Vid medlems bortgång stänger föreningen, om så önskas, av fiberanläggningen efter överenskommelse med dödsboansvarig. Inga månadsavgifter för abonnemang- eller servicekostnader utgår därefter. Om förskottsbetalning skett, återbetalas aktuellt belopp. Meddela oss kontot för återbetalning till undertecknad.


När dödsboet säljer fastigheten, säljs även den befintliga fiberanläggningen till den nya fastighetsägaren (insatsen/andelen regleras i köpeskillingen). Den nya ägaren ska därefter ansöka om medlemskap i föreningen och överenskommelsen dokumenteras på blanketten ”Avtal överlåtelse av andelsrätt i Södra Kinds Fiber EF”, se ”Köpa eller sälja fastigheten”.


En uppstart av ett vilande abonnemang medför en startkostnad om 4.200kr (350kr*12 mån). Under perioden som abonnemanget är vilande erbjuder sig föreningen att förvara utrustningen (router och TV-box inkl. abonnemangskort, med i dags datum ett inköpsvärde om ca 3.500kr) till dess att anslutningen aktiveras på nytt.


Januari 2016

Nu bygger vi ut - Välkommen till informationsmöte 14 februari

Tid: 15.00

Plats: Medborgarhuset i Östra Frölunda


Vi informerar hur vi ska gå vidare och bygga ut fibernätet.

Omfattning

Tidplaner och planering

Anslutningsavtal

Kostnad (insats)


Välkomna!

// Styrelsen


OBS! Tag med anslutningsavtalet till mötet.


Senast 4 mars måste samtliga anslutningsavtal vara föreningen tillhanda.

Senaste nytt jan 2016 

Deutsch KURZE INFO


2015


Oktober 2015

Utbyggnad av fibernätet för Södra Kinds Fiber

Arbetet med utbyggnaden av fibernätet har just startat och i första steget prioriteras arbetet med att ta fram en kalkyl för totalkostnaden/fastighet. I första skedet måste vi också se över framkomligheten och kontrollera terrängen för att kunna gräva/plöja ner fiberslang.


Målet är att kunna presentera en färdig kalkyl vid ett informationsmöte i början av nästa år (januari/februari).


I steg två som beräknas ta våren/sommaren 2016 i anspråk kommer vi att göra nödvändiga upphandlingar och ansökan om diverse tillstånd.


Förhoppningsvis kan vi sedan starta arbetet med fibernedläggning under hösten 2016.


Vi kommer löpande informera alla sökanden via hemsidan/Facebook hur arbetet fortskrider.


Projektgruppen består idag av tre personer men vi behöver några till som kan hjälpa till med projektarbetet. Därför ställer vi nu en förfrågan till alla anmälda intressenter om det finns några som kan ingå i gruppen.


Anmäl ditt intresse till

Kenneth Hansson tel. 0768 21 50 42/mail: khansson78@gmail.com

Svend Aage Hansen tel. 0730 28 25 02/mail: hansen.svendaage@gmail.com

Anders Lennström tel. 0705 53 00 05/mail: anders@molneby.se


Projektgruppen för utbyggnad av fibernätet


Augusti 2015

Har du störningar i din telefoni?

Det kan finnas flera orsaker till att telefonin inte fungerar eller att det uppstår störningar och brus. En orsak kan vara att utrustningen inte är jordad eller inte helt rätt kopplad. Här beskrivs några vanliga fel och vad man kan göra för att komma tillrätta med dem:

1.       Telefonen är kopplad till fel uttag i mediaboxen. På undersidan av mediaboxen finns det två uttag för telefoni, TEL1 och TEL2. Telefonin ska sitta i TEL1.

2.       När en telefoni har blivit överflyttad vid en portering av ett gammalt telefonnummer kan det ibland krävas en omstart av mediaboxen på distans av Net at Once för att det ska hoppa igång. OBS! det räcker inte med att kunden själv startar om boxen utan det måste göras från supportsidan. Kontakta Net at Once.

3.       Fel på kundens interna telefonledning. Många väljer att använda de befintliga telefonjacken i huset för att kunna ha flera telefoner inkopplade samtidigt t.ex. i vardagsrum, kök och hall. I de fallen ska man använda sig av en voip-mellanpropp. Denna kopplas in i förstajacket i fastigheten så sprids signalen vidare till resterande telefonjack. Problem kan uppstå då de befintliga telefonledningarna i fastigheten är feldragna. Kunden får då själv ta hjälp av en elektriker för att koppla om. Detta gäller också om telefonen inte är jordad.


Juli 2015

I dagarna får alla medlemmar i föreningen ett nyhetsbrev från styrelsen. Samtidiigt skickar styrelsen ut en förfrågan till samtliga hushåll och fritidshus för att undersöka hur stort intresset är för en utbyggnad av vårt befintliga fibernät. 

Läs mer här: Intresseförfrågan utbyggnad fibernätet

Du kan även läsa nyhetsbrevet här: Informationsbrev från styrelsen sommar 2015Juni 2015

Styrelsen har haft sitt sista möte för våren. Ett brev kommer inom kort att skckas ut till alla medlemmar med nyheter och information. Detta kommer troligen att vara det sista brevet som skickas per post då vi hädanefter istället kommer att skicka ut information via e-post. Naturligtvis kan man fortfarande få vanligt brev om man säger till att man vill ha det så.April 2015

Vid fel eller avbrott ska alltid Net At Once eller Sappa kontaktas i första hand. Gäller vid utbyte av teknisk utrustning eller haverier. Te.x. utbyte av router, tv-box, omprogrammering kanaler, egen åverkan på utrustning etc. Om hjälp behövs direkt från styrelsen utgår en startavgift om 500 kr därefter fakturering per timma inkl. moms.


Årsstämma 15 mars 2015

Mötet hölls i Östra Frölunda Medborgarhus. I samband med mötet avtackades avgående styrelsemedlemmarna Klas-Göran Elvin, Ina Björkqvist, Lars Redegard, Henry Ottosson och Sandra Kristensen (kunde inte närvara på mötet).